کار دو سه روز قبل | @ahmad968

@ahmad968  taped a solo video 
#هیلتی#کندن#گچ#کار#افغان