یه گوشه از کار های امروز | @ahmad968

@ahmad968  taped a solo video 
#کناف#سازه#کشی#پانل#زنی